Gwarancja za wady rzeczy

  • O ile inaczej nie zostanie ustalone w umowie sprzedaży, Sprzedający w okresie 12 miesięcy od dnia dostawy zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy.

  • O stwierdzeniu wad należy niezwłocznie powiadomić Sprzedającego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru lub w terminie 7 dni od ujawnienia wady ukrytej. Części wymienione na niewadliwe stają się własnością Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie materiałów związane z użytkowaniem sprzedanej rzeczy, ani za szkody będące jego wynikiem.

  • Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku następujących przyczyn: niewłaściwe i niefachowe zastosowanie i użytkowanie, wadliwy montaż, błędne lub niedbałe użytkowanie przedmiotu umowy w szczególności niezgodnie z instrukcją obsługi, oraz nadmiernego obciążenie.

  • W czasie obowiązywania gwarancji koszty napraw lub wymiany, ponosi Sprzedający, pod warunkiem, że reklamacja była uzasadniona, w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Kupujący. Wady części towaru nie mogą być podstawą reklamacji całej zamówionej dostawy.

  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zmian lub prac naprawczych podjętych przez Kupującego lub osoby trzecie bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

  • Dalsze roszczenia Kupującego, w szczególności roszczenia o odszkodowanie z tytułu szkód, które powstały na skutek okoliczności nie związanych bezpośrednio z przedmiotem umowy są wyłączone. W związku z udzieleniem gwarancji wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.


  • Wypełnij formularz zwrotu produktu który jest poniżej, a następnie w ciągu jednego dnia otrzymasz odpowiedź od naszego pracownika z Działu Obsługi Klienta. Po sprawdzeniu wyślemy Ci numer dokumentu zwrotu a następnie będziemy w kontakcie by zorganizować wysyłkę zwracanego towaru.