1.


Zawieranie umów sprzedaży dokonywane jest wyłącznie na podstawie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, zwanych dalej Ogólnymi warunkami.

2.


Niniejsze Ogóle warunki znajdują zastosowanie dla umów sprzedaży zawieranych przez Sparex Polska Sp. z o.o. w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. - Dz. U. z 2007r. Nr 155 poz. 1095 ze zm.) oraz osobami prawnymi prawa publicznego, zwanych dalej kontrahentami.

3.


1. Ogólne warunki wiążą drugą stronę, gdy zostały jej doręczone najpóźniej przy zawarciu umowy.

2. Za doręczone uznaje się również Ogólne warunki udostępnione przez Sparex Polska Sp. z o.o kontrahentowi w postaci elektronicznej przez umieszczenie ich na stronie internetowej www.sparex.com, chyba że kontrahent w zamówieniu zaznaczy, że nie dysponuje stałym dostępem do internetu i żąda przesłania jemu Ogólnych warunków w innej formie. W tym ostatnim przypadku Sparex Polska Sp. z o.o przesyła kontrahentowi Ogólne warunki przed zawarciem umowy listem poleconym.

4.


1. Jeżeli dla danej umowy znajdują zastosowanie dwa (lub więcej) ogólne warunki, jakimi posługuje się Sparex Polska Sp. z o.o i jej kontrahent, to w przypadku wzajemnie sprzecznej regulacji określonych kwestii w dwóch (lub więcej) ogólnych warunkach, umowa zawarta przez strony dochodzi do skutku z pominięciem tych kolidujących postanowień.

2. Postanowienia punku poprzedzającego są skuteczne względem Sparex Polska Sp. z o.o, jeżeli kontrahent najpóźniej w dniu złożenia zamówienia zastrzeże, iż posługuje się innymi ogólnymi warunkami umowy oraz że zachodzi kolizja ogólnych warunków umów, którymi się posługuje kontrahent z Ogólnymi warunkami Sparex Polska Sp. z o.o., wraz ze wskazaniem kolidujących postanowień.

3. Umowy nie uznaje się za zawartą, w sytuacji określonej wyżej, w przypadku gdy strona, która otrzymała ofertę z wykorzystaniem ogólnych warunków, obejmujących regulacje sprzeczne z postanowieniami, które znajdują się w ogólnych warunkach umowy stosowanych przez nią samą i gdy niezwłocznie zawiadomi pisemnie drugą stronę, że umowy na takich warunkach nie chce zawrzeć.

4. W przypadku zmian w niniejszych Ogólnych warunkach, kontrahent wyraża zgodę na wyłączne obowiązywanie zmienionych Ogólnych warunków, jeżeli nie wyrazi wobec nich sprzeciwu w formie pisemnej w ciągu 7 dnia od daty doręczenia jemu zmienionych Ogólnych warunków.

5.


Oświadczenia stron, o których mowa w niniejszych Ogólnych warunkach, składane są pisemnie lub w formie elektronicznej (pocztą elektroniczną), chyba że niniejsze Ogólne warunki stanowią inaczej.


Zawarcie umowy


6.


Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do negocjacji i zawarcia umowy. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i ewentualnych błędów.

7.


Informacje oraz dane zawarte w broszurach informacyjnych o produkcie, innych materiałach lub broszurach reklamowych i informacyjnych, katalogach sprzedażowych są wyłącznie danymi orientacyjnymi i stają się wiążącą treścią łączącej strony umowy, jeżeli zostało to wyraźnie uzgodnione i zastrzeżone w formie pisemnej. Informacje dotyczące jakości oraz trwałości produktów uznawane są jako gwarancja jakości wyłącznie wtedy, gdy zostało to wyraźnie określone jako gwarancja jakości.

8.


1. Sparex Polska Sp. z o.o. określa następującą procedurę zawierania z kontrahentem umów sprzedaży:

1a) kontrahent składa zamówienie za pośrednictwem systemu on-line Sparex (portalu internetowego Sparex Polska Sp. z o.o.);
1b) Sparex Polska Sp. z o.o. potwierdza zamówienie poprzez wysłanie kontrahentowi wiadomości e-mailowej na podany przez kontrahenta adres;

2. Umowa o współpracy między Sparex Polska Sp. z o.o. a kontrahentem może stanowić odmienne warunki sprzedaży niż to określono w niniejszych Ogólnych warunkach. Jednakże w przypadku braku odmiennych postanowień tej umowy oraz w sprawach nie uregulowanych tą umową, stosuje się niniejsze Ogólne warunki.

3. Kontrahent przed rozpoczęciem współpracy za pośrednictwem systemu on-line, jest weryfikowany przez Sparex Limited UK.


Dostawy


9.


1. Każde zamówienie realizowane jest w zależności od dostępności towaru i rodzaju przesyłki w następującym terminie:

- 2 – 3 dni robocze realizowane w dniach pracujących, paczka do 31,5 kg zamówienie złożone do godz. 18:00 z magazynu Ennery Francja (w zależności od dostępności miejsca w pojeździe)
- przesyłki z magazynu Exeter Anglia są dostarczane w orientacyjnym czasie 3 – 5 tygodni

Uwaga: W/w czas dostaw dotyczy przesyłek standardowych, w przypadku przesyłek niestandardowych powyżej 31,5 kg. i paletowych czas dostawy może się wydłużyć.


Ceny i opakowania


10.


1. Ceny na ofertach podawane są w złotych polskich.

2. Cena wskazana w systemie on-line przy zamówieniu nie zawiera kosztów transportu, oraz podatku VAT.

11.


1. Cena towaru zawiera w sobie koszt opakowania.

2. Jeżeli postanowienia niniejszych Ogólnych warunków nie stanowią inaczej, Sparex Polska Sp. z o.o. nie jest obowiązane do utylizacji opakowań, w których dostarczono kontrahentowi towar, a koszty z tym związane obciążają kontrahenta.


Koszty Transportu


12.


1. Opłata za transport wynosi 29 PLN/netto za każde zamówienie, opłata obowiązuje zamówienia na artykuły magazynowane i zrealizowane na jeden adres dostawy, bez względu na ilość dostaw i wagę przesyłki. *dosyłki artykułów nie magazynowanych z zamówień specjalnych w momencie zamagazynowania/wysyłki obciążane są kosztem transportu)

2. Kontrahent może również na mocy odrębnej umowy na zryczałtowane koszty transportu zawartej za pośrednictwem przedstawiciela handlowego Sparex Polska Sp. z o.o., skorzystać z następujących pakietów abonamentowych:

- ustalane indywidualnie Abonament transportowy za dany okres naliczany jest ostatniego dnia każdego miesiąca obowiązywania umowy. Wypowiedzenie abonamentu przyjmowane jest z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku braku informacji o rezygnacji abonament automatycznie przedłużany jest na kolejny okres wg umowy.

3. W przypadku dostaw zagranicznych, strony odrębnie uzgodnią koszty transportu.


Warunki płatności


13.


1. W stosunku do umów sprzedaży zawieranych przez Sparex Polska Sp. z o.o. –w przypadku gdy strony w umowie nie postanowią inaczej - obowiązują następujące terminy i warunki płatności

- Sparex Polska Sp. z o.o. nie wysyła towaru za pobraniem;
- w przypadku kontrahentów, z którymi Sparex Polska Sp. z o.o. współpracuje już w sposób stały (tj. po realizacji przynajmniej 3 zamówień), stosuje się opóźniony termin płatności, który co do zasady wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury;
- Sparex Polska Sp. z o.o. może zastosować w stosunku do kontrahenta, z którym współpracuje dłuższy czas, opóźniony termin płatności np. 30 dni licząc od daty wystawienia faktury lub dłuższy.

2. Kontrahent jest obowiązany do dokonywania płatności w formie przelewu bankowego, na podany przez Sparex Polska Sp. z o.o. na fakturze numer rachunku bankowego.

3. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego (wpływu środków pieniężnych na rachunek) Sparex Polska Sp. z o.o.

4. Za opóźnienia w płatności kontrahent jest obowiązany zapłacić Sparex Polska Sp. z o.o. odsetki ustawowe.

5. W przypadku powstania szkody na skutek zwłoki w zapłacie, Sparex Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.


Termin dowozu, opóźnienia w dowozie, wadliwość dostaw


14.


1. Termin dostawy towaru określony jest na potwierdzeniu zamówienia.

2. Terminy dowozu nie rozpoczynają biegu przed całkowitym wyjaśnieniem wszystkich okoliczności dotyczących wykonania umowy.

15.


1. Sparex Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu(dowozie) towaru, powstałe na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, siły wyższej lub innych wydarzeń, które w znacznym stopniu lub całkowicie utrudniły lub uniemożliwiły dostarczenie (dowóz) towaru.

2. Punkt 1 znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy zdarzenia, o których w nim mowa, wystąpiły u producenta towaru będącego przedmiotem sprzedaży.

3. Punkty 1 i 2 znajdują zastosowanie również w przypadku wiążąco ustalonych okresów lub terminów.

4. W przypadkach określonych w ustępach 1 - 3 niniejszego paragrafu przesunięciu ulegają terminy dostarczenia (dowozu) o okres, w którym zaistniało utrudnienie, łącznie ze stosownym czasem rozruchu.

5. Na potrzeby niniejszych Ogólnych warunków przez pojęcie „niekorzystne warunki atmosferyczne” rozumie się utrzymywanie się temperatury poniżej -5 o C (minus pięć stopni Celsjusza) przez kolejne 3 (trzy) dni, opady marznącej mżawki lub śniegu, silne wiatry, huragany, powodzie i inne zjawiska atmosferyczne, których wystąpienie uniemożliwia bezpieczne transport towarów, natomiast przez pojęcie „siła wyższa” uznaje się każde nieprzewidywalne i nagłe zdarzenie zewnętrzne pozostające poza wolą stron, które uniemożliwia lub utrudnia wykonanie w całości lub w części zobowiązań wynikających z umowy, a w szczególności zaś zdarzenia wywołane działaniem sił przyrody, akty terrorystyczne lub sabotażowe, stan wojenny, stan wojny, strajki, lokauty, awarie techniczne występujące u producenta, które uniemożliwiają produkcję, braki dostaw materiałów, surowców i energii do zakładu produkcyjnego, wypadki lub awarie samochodowe, braki w możliwości transportu, jak również zmiany w obowiązujących na chwilę zawarcia umowy przepisach prawa, postanowienia prawomocnych orzeczeń organów administracji lub sądów, ustawowe lub urzędowe ograniczenia eksportu lub importu (także wynikające z aktów administracyjnych), eksplozje, pożary, które mają wpływ na realizację przedmiotu umowy.

6. Towary spoza stałej oferty, zamieszczonej na stronie internetowej, nie objęte stanem magazynowym, dostarczone będą w terminie od 4 do ? dni roboczych.

7. W przypadku dostawy towarów o wydłużonym terminie realizacji tj. powyżej 4 dni, Sparex Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dostarczenia kontrahentowi zamówionych towarów w częściach i wystawiania faktur za częściową realizację zamówienia.

16.


1. Jeżeli utrudnienie, o którym mowa w § 15 niniejszych Ogólnych warunków występuje przez okres dłuższy niż 30 dni roboczych, zarówno kontrahent - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do wykonania umowy, nie krótszego jednak niż dalszych 14 dni roboczych, jako i Sparex Polska Sp. z o.o. , są uprawnieni do odstąpienia od umowy.

2. W przypadku przedłużenia się terminu dostawy o okres wskazany w ust. 1 lub zwolnienia Sparex Polska Sp. z o.o. z zobowiązania, kontrahent nie może rościć sobie praw do odszkodowania z tego tytułu.

17.


Przepisy § 15 i 16 niniejszych Ogólnych warunków - za wyjątkiem postanowień, które dotyczą zwolnienia Sparex Polska Sp. z o.o. z odpowiedzialności za opóźnienie - nie stosuje się w sytuacji, gdy kontrahent samodzielnie realizuje transport.

18.


W przypadku wadliwości dostaw, obowiązuje następująca procedura:

a. Nieterminowość doręczenia –kontrahent wypełnia formularz reklamacyjny dostępny w sklepie internetowym zakładka „Zwroty i Rozliczenia”
b. Brak w dostawie – kontrahent dostarcza specyfikację towaru dokument WZ przesyłki z krótkim opisem na WZ i numerem FV której dotyczy przesyłka, maksymalny czas składania zgłoszenia z tytułu braku w dostawie to 24 godz. obliczane na podstawie daty odbioru towaru i daty przesłania protokołu.
c. Błąd w dostawie – kontrahent wypełnia formularz reklamacyjny z krótkim uzasadnieniem reklamacji i nr. FV której dotyczy, maksymalny czas przyjmowania zwrotów błędnie dostarczonych towarów to 14 dni kalendarzowych.
d. Ubytek/ uszkodzenie towaru w transporcie - kontrahent wypełnia protokół szkody, sporządzony poprzez kuriera wraz z dokumentem WZ na którym należy zaznaczyć poszczególne pozycje, jak i wpisać ilość która uległa uszkodzeniu bądź ubytkowi, oraz wykonać odpowiednią fotografie ukazującą uszkodzenie opakowania. Przed przyjęciem towaru (potwierdzeniem kurierowi przyjęcia) kontrahent musi sprawdzić zgodność przesyłki z listem przewozowym (np. sprawdzenie ilości paczek), jak i stan przesyłek pod kątem uszkodzeń opakowań, szczegółowe reguły opisane są w Art. 74 i Art. 76 Prawa Przewozowego.
Przed przyjęciem towaru (potwierdzeniem kurierowi przyjęcia) kontrahent musi sprawdzić zgodność przesyłki z listem przewozowym (np. sprawdzenie ilości paczek), jak i stan przesyłek pod kątem uszkodzeń opakowań, szczegółowe reguły opisane są w Art. 74 i Art. 76 Prawa Przewozowego.


Transport i przejście ryzyka


19.


1. W momencie odbioru towaru , kontrahent zobowiązany jest zbadać towar w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju tj. niezwłocznie po przejęciu towaru, a ponadto obowiązany jest dokonać wszelkich czynności w celu zabezpieczenia roszczeń przeciwko przewoźnikowi, w szczególności wtedy, gdy okoliczności wskazują, że ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie towaru nastąpiło w czasie przewozu. Kontrahent w takiej sytuacji powinien przyjąć towar i spisać protokół szkody.

2. Ryzyko związane z utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem nabytych towarów przechodzi na kontrahenta z momentem wydania towaru przewoźnikowi lub opuszczenie przez towar magazynu.

20.


1. Roszczenia z tytułu opóźnienia w transporcie lub powstałych szkód w czasie transportu kontrahent powinien dochodzić niezwłocznie od spedytora lub przewoźnika i powiadomić o tym niezwłocznie Sparex Polska Sp. z o.o.

2. Jeżeli kontrahent popadnie w zwłokę w odbiorze towaru lub naruszy inne swoje obowiązki wynikające w wykonywanego na jego rzecz przewozu, Sparex Polska Sp. z o.o. może domagać się od niego naprawienia powstałej z tego tytułu szkody. W tym przypadku ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia towaru przechodzi na kontrahenta z momentem, w którym kontrahent popadł w zwłokę w odbiorze.

3. Kontrahenta nie może dochodzić od Sparex Polska Sp. z o.o. odszkodowania z tytułu opóźnienia w transporcie, chyba że szkoda ta powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.


Zwroty


21.


1. Sparex Polska Sp. z o.o. dopuszcza możliwość zwrócenia przez kontrahenta zakupionego oryginalnego i nienaruszonego towaru o którym mowa poniżej na następujących zasadach:

1a. Towary sprzedawane pod marką Sparex

- zwrotowi podlega towar w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury VAT,
- zwroty towarów przekraczające ten czas nie będą realizowane i zostaną odesłane do nadawcy na jego koszt,
- wartość jednostkowa zwracanego towaru musi przekraczać 50,00 PLN/netto
- klient zwraca towar na własny koszt, wraz z poprawnie wypełnionym zgłoszeniem zwrotu,
- zwrotowi podlegają artykuły nieuszkodzone, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub artykuły będą miały cechy montażu zostaną one odesłane do nadawcy na jego koszt,

1b. Towary oryginalne z zamówień specjalnych sprowadzone na specjalne zamówienie:

- zwroty dokonywane w ciągu 10 dni od daty dostarczenia towaru do kontrahenta, wyłącznie za wcześniejszą zgodą osoby odpowiedzialnej w Sparex Polska tj przedstawiciel handlowy lub pracownik biura.
- zwroty dokonywane po tym terminie nie będą realizowane i zostaną odesłane do nadawcy na jego koszt.
- klient zwraca towar na własny koszt, wraz z poprawnie wypełnionym zgłoszeniem zwrotu.
- zwrotowi podlegają artykuły nieuszkodzone w oryginalnym opakowaniu, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub gdy artykuły będą miały cechy montażu, zostaną one odesłane do nadawcy na jego koszt.
- Sparex Polska Sp. z o.o. nie przyjmuje zwrotów:

a) artykułów przesłanych po upływie 10 dni od momentu otrzymania przez kontrahenta
b) artykułów uszkodzonych bądź noszących ślady montażu.

2. W przypadku towarów błędnie wysłanych obowiązują następujące zasady zwrotu:- każdy zwrot towaru błędnie dostarczonego musi być poprzedzony przesłaniem do Sparex Polska Sp. z o.o. na adres e-mail: [email protected] wypełnionego zgłoszenia. Odbiór nastąpi w ciągu 3 dni roboczych na koszt firmy Sparex Polska Sp. z o.o.

- zwrotowi podlega towar błędnie dostarczony w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury Vat, w przypadku towarów oryginalnych to 5 dni.
- zwrotowi podlegają artykuły nieuszkodzone w oryginalnym opakowaniu, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub gdy artykuły będą miały cechy montażu zostaną one odesłane do nadawcy na jego koszt.


Rękojmia i gwarancja


22.


Postanowienia poniższe nie naruszają ewentualnych gwarancji udzielonych przez producenta.

23.


Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność Sparex Polska Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za sprzedany towar.

24.


1. Produkty znajdujące się w ofercie Sparex objęte są roczną gwarancją na zasadach określonych przez gwaranta z zastrzeżeniem montażu elementów elektronicznych, elektrozaworów itp. dokonanych przez autoryzowany serwis. Czas obowiązywania gwarancji liczony jest od daty sprzedaży produktu.

2. Dochodzenie roszczeń z gwarancji musi być poprzedzone przesłaniem do Sparex Polska Sp. z o.o. na adres e-mail: [email protected] wypełnionego zgłoszenia. Odbiór towaru nastąpi za pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu 3-5 dni roboczych od daty złożenia zgłoszenia gwarancyjnego.

3. Jeżeli w ciągu 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia, nie będzie ono rozpatrzone zostaną o tym Państwo poinformowani.

4. Maksymalny czas rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego wynosi 3 miesiące.


Zastrzeżenie własności


25.


1. Do momentu całkowitego uregulowania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy – łącznie z należnościami ubocznymi - Sparex Polska Sp. z o.o. zastrzega dla sobie prawo własności sprzedanego towaru.

2. Kontrahent, na żądanie Sparex Polska Sp. z o.o. , jest obowiązany do ubezpieczenia towaru dostarczonego z zastrzeżeniem własności.

26.


Kontrahent nie może zastawiać towaru, co do którego istnieje zastrzeżenie własności, ani też przenosić własności towaru jako zabezpieczenie, bez zgody Sparex Polska Sp. z o.o. wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku zaistniałego zastawienia przez osoby trzecie lub w przypadku innej interwencji osób trzecich w stosunku do towaru, co do którego istnieje zastrzeżenie własności, ma on obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Sparex Polska Sp. z o.o.


Ochrona danych


27.


Realizacja transakcji wspomagana jest systemem przetwarzania danych osobowych. W związku z tym dane kontrahenta (adres, dostarczane produkty, dostarczane ilości, ceny, płatności, anulacje itp.)są rejestrowane, przetwarzane i przechowywane aż do zakończenia transakcji w sposób określony w ustawie z dnia 29 czerwca 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. - Dz. U. z 2002,Nr 101, poz. 926 ze zm.).


Klauzula salwatoryjna


28.


1. Strony postanawiają, że w przypadku uznania za nieważne niektórych postanowień niniejszych Ogólnych warunków lub załączników do nich, należy je interpretować w sposób najbardziej zbliżony do treści tych przepisów oraz w sposób odpowiadający celom i intencjom Stron tej umowy.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych warunków lub załączników do nich będzie uznane za nieważne lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień.


Miejsce wykonania, właściwość miejscowa sądu


29.


1. Miejscem wykonania zobowiązania z umowy sprzedaży jest siedziba Sparex Polska Sp. z o.o. lub banku, w którym Sparex Polska Sp. z o.o. posiada rachunek.

2. Strony zastrzegają jurysdykcję sądów polskich, właściwością miejscową dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego, jest sąd właściwy dla miasta Poznania.

3. Sparex Polska Sp. z o.o. uprawnione jest także do wytoczenia powództwa przeciwko kontrahentowi według przepisów ogólnych określających właściwość miejscową sądów.

4. Prawem właściwym ze stosunku umownego powstałego pomiędzy Sparex Polska Sp. z o.o. a kontrahentem jest prawo polskie.